BIAR KAMI BANTU

APA SAJA

-
image

Selamat Datang ke Upah Buat Assignment

UpahBuatAssignment menawarkan perkhidmatan menulis dan mengarang tugasan, tesis, kertas kerja/cadangan, jurnal akademik dan lain-lain pada harga yang kompetitif dan hasil kerja yang berkualiti. Team UpahBuatAssignment terdiri daripada penulis-penulis yang berkelayakan dan berpengalaman dalam pelbagai bidang akademik dari dalam dan luar negara. Hasil kerja kami boleh didapati dalam semua jenis bahasa mengikut keperluan pelanggan.

UpahBuatAssignment sentiasa mementingkan hasil kerja yang berkualiti dan asli untuk pelanggan-pelanggan kami. Kami juga komited dengan semua keperluan pelanggan dan sentiasa memastikan setiap tugasan dihantar tepat pada masa yang telah ditetapkan. Team kami juga bersedia 24/7 dan boleh dihubungi melalui Whatsapp, Twitter, dan Live Chat bagi memastikan tahap kepuasan dan sokongan pelanggan. UpahBuatAssignment sentiasa menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan kami. Sila rujuk jadual harga di bawah untuk senarai harga perkhidmatan kami. Sebarang pertanyaan atau maklumat tambahan sila hubungi kami melalui Whatsapp atau emel.


TEAM KAMI
Rudi Alami

PhD Sains Politik

Muhammad Hizwan

Sarjana Pendidikan

Amirul Zakbar

Sarjana Grafik Multimedia


PENGALAMAN
Kemanusiaan

Sains Sosial

Pendidikan

Falsafah dan Teori

Multimedia

Reka Grafik dan Pembangunan Laman Web


Kemahiran Kami
Penyelidikan dan Metodologi
Pendidikan dan Teori
Pengaturcaraan
Pembangunan Web

764

Anugerah

1664

Pelanggan

2964

Projek

1564

Rekaan Grafik

PERKHIDMATAN KAMI

Penulisan Akademik

Kami menyediakan perkhidmatan mengarang tugasan di semua peringkat pengajian

Profil Syarikat

Kami menawarkan perkhidmatan menyediakan profil syarikat yang lengkap dengan rekabentuk moden dan kontemporari

Kertas Kerja/Cadangan

Kami juga menawarkan perkhidmatan menyediakan kertas cadangan atau kertas kerja mengikut keperluan pelangga

Terjemahan

Menyediakan perkhidmatan penterjemahan (Translation Service untuk bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Tamil dan Bahasa Mandarin)

Rekaan Grafik

Kami juga berkemahiran merekabentuk grafik berdasarkan keperluan pelanggan. Team kami berpengalaman dengan perisian rekabentuk grafik utama.

Pembangunan Web

Team kami berpengalaman membangunkan laman web menggunakan kod dan perisian utama dunia

Hasil Kerja Kami

PERANAN USUL FIQH TERHADAP DALIL DAN HUKUM

ISI KANDUNGAN

1.0       PENGENALAN TOPIK                                                                                          3
2.0       PERANAN USUL FIQH TERHADAP DALIL DAN HUKUM                         4
3.0       HUBUNG KAIT ANTARA ILMU FIQH, USUL FIQH DAN QAWA’ID
FIQH SERTA APLIKASINYA                                                                              6
4.0       KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PENYUSUNAN ILMU USUL
FIQH HARI INI                                                                                                       11
5.0       KESIMPULAN                                                                                                         13
            RUJUKAN                                          
1.0       PENGENALAN 
Usul fiqh merupakan satu-satunya manhaj ilmiah untuk mengistimbat hukum syarak. Ia merupakan panduan untuk memahami serta mentafsirkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah ketika merumus hokum-hakam dan mensabit pemikiran mahupun ijtihad. Pentafsiran yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan hukum syarak dan hukum-hakam yang dimaksudkan hanyalah hokum-hakam amali bukan hukum-hakam akidah. Perkataan amali bermaksud semua perbuatan termasuk perbuatan hati. Di samping itu juga, manhaj bukanlah teknik atau sistem kajian ilmiah sebaliknya ia adalah jalan (al-tariqah) yang akan memandu seseorang pengkaji menemui kebenaran sama ada dalam bentuk berita yang hendak dipastikan kesahihannya iaitu perkhabaran melalui periwayatan yang sampai kepada asal atau isu yang hendak dipastikan kebenaran atau kepalsuan buktinya. Manhaj ilmiah juga adalah suatu ilmu yang telah disaring serta lengkap yang boleh diyakini untuk dijadikan sumber ilmu. Ia bukanlah ciptaan dan rekaan kerana jika ia adalah suatu rekaan, maka pasti memerlukan kepada manhaj yang lain untuk memastikan manhaj yang pertama tepat, benar dan seterusnya memenuhi spesifikasi ilmiah. Selain itu, melalui manhaj yang telah sedia wujud ini juga merupakan penyeru atau penyokong kepada pembaharuan dan tidak sewenang-wenangnya boleh dipermain atau mengubah hukum syarak. Maka, asas-asas hukum yang kononnya hendak diperbaharui itu tidak akan terhasil dengan dawabit yang yang terikat kemas dan mempunyai manhaj yang mengawalnya. (Muhammad Adib bin Samsudin 2010) Oleh itu, pengenalan terhadap usul fiqh akan diterangkan secara terperinci dalam penulisan ini untuk kita mengetahui kaedah pengistinbatan hukum dengan menggunakan kaedah usul fiqh.
Perkataan usul fiqh adalah kombinasi daripada dua perkataan al-Usul dan perkataan al-Fiqh. Daripada kedua-dua perkataan ini digabungjalinkan menjadi satu rangkaian perkataan iaitu Usul al-Fiqh. Oleh itu, untuk memberikan definisi kepada ilmu usul fiqh ini boleh dilihat dari dua sudut atau pendekatan. Pertamanya ialah definisi secara Idafiyy atau dengan kata yang lain definisi secara Idafiyy ialah melihat kepada tiap-tiap perkataan iaitu perkataaan usul dan perkataan al-fiqh. Seterusnya makna bagi setiap perkataan itu digabungkan menjadi satu definisi yang dapat menyampaikan maksud dengan jelas dan inilah yang diistilahkan sebagai ilmu Usul al-Fiqh. Keduanya ialah definisi secara mufrad iaitu dengan melihat pada kedua-dua perkataan itu sebagai satu rangkaian yang khusus tanpa dipisahkan antara satu sama lain.
1)            Dalil. Misalnya kepada kefardhuan solat: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
Ertinya: Maka dirikanlah solat. (Al-Baqarah 2: 83) Ini bermakna kewajipan menunaikan solat berdasarkan kepada dalil al-Quran di atas.
2)            Kaedah yang berterusan. Contohnya keharusan memakan bangkai berlawanan dengan hukum asal iaitu kaedah yang sentiasa dipakai ialah hukum memakan bangkai itu haram kecuali keadaan darurat.
3)            Rajih. Misalnya pada percakapan itu ialah hakikat iaitu yang rajih pada pendengar itu adalah sesuatu yang hakikat.
4)            Sesuatu untuk dijadikan sebagai qiyas. Contohnya rukun qiyas terbahagi kepada empat iaitu al-asl, hukum al-asl, furu’ dan ‘illah. Sementara itu, perkataan al-fiqh dari segi bahasa adalah bermaksud faham. Selain itu, perkataan fiqh juga ditakrifkan sebagai mengetahui maksud atau tujuan seseorang. (al-Amidiyy 1909) Manakala pengertian fiqh mengikut istilah hukum syarak pula ialah: Mengetahui ketentuan hukum-hukum syarak yang tertakluk kepada perkataan dan perbuatan orang-orang yang mukallaf yang didapati hukum-hukumnya daripada dalil-dalil yang terperinci. (Al-Asnawiyy 2005) Hukum syarak secara amali ialah perkara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, seperti solat, puasa, zakat, jual beli dan jenayah.

2.0       PERANAN USUL FIQH TERHADAP DALIL DAN HUKUM
Peranan usul fiqh menyiapkan kaedah-kaedah dengan mempergunakan dalil-dalil yang terinci yang diperlukan dalam menetapkan hukum syara’. Ringkasnya bahawa peranan Usul Fiqh itu adalah kaedah-kaedah yang dipergunakan mengistimbathkan hukum dan dalil-dalil yang terperinci dan kuat. Jadi Usul lebih dahulu, baru lahirnya dari Fiqh, sebab Fiqh diciptakan dari Usul Fiqh, maka peranan usul itu adalah apa-apa yang diciptakan di atasnya usul adalah lainnya usul yaitu Fiqh (hukum islam). Maka kedudukan Usul Fiqh itu adalah sebagai dasar dari Fiqh Islam ertinya: Usul Fiqh itu merupakan sumber-sumber atau dalil-dalil dan bagaimana cara menunjukkan dalil-dalil tersebut kepada hukum syara’ secara ijmal atau garis besar. Dengan kata lain tanpa pembahasan mengenai Usul Fiqh, maka Fiqh tidak dapat didapatkankan, kerana asasnya (usul fiqh) wajib difahami terlebih dahulu.
Jadi peranan dan kedudukan Fiqh dan Usul, adalah suatu perkara yang tidak dapat dipisahkan, kerana keduanya saling memerlukan, dalam sasaran menerapkan hukum Islam terhadap orang-orang yang mukallaf.
Peranan Usul al-Fiqh dalam mengistimbahtkan Hukum Islam menurut (Muhammad Abu Zahrah, 2002, Usul Fiqh) seorang ulama kenamaan dari Mesir. setidaknya ada dua peranan yang dimainkan oleh Usul al-Fiqh, iaitu: Sebagai kaedah yang menjadi pegangan bagi seorang faqih yang hendak berijtihad. Sebagai kaedah (qanun) yang menjaga seorang faqih dari kesalahan dalam melakukan ijtihad (istimbaht hukum). Dalam hal mengistimbaht hukum ini, Usul al-Fiqh boleh diibaratkan sebagai sebuah peta jalan yang membawa seorang pengembara mencapai tujuannya sesuai dengan hukum islam. Boleh dikira, antara satu mujtahid dan mujtahid lain memiliki ijtihad Usul al-Fiqh yang berbeza-beza, namun memiliki tujuan yang sama, iaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam kerangka maslahah manusia sebagai makhluk individu mahupun sosial.
Usul fiqh juga amat penting dalam mengawal kaedah pendalilan dengan membezakan antara dalil-dalil yang sahih dan dalil-dalil yang palsu. Ini kerana, dalam zaman yang serba canggih. Pelbagai penyebaran fitnah tentang dalil-dalil mudah tersebar. Sebagai contoh, penggunaan laman web, terlalu kerap tersebar tentang dalil-dalil palsu yang akhirnya banyak mengelirukan mukallaf dan mualaf. Selain tentang kesahihan dalil. Pendalilan yang tepat juga penting kerana bukan semua dalil yang sahih digunakan dengan cara pendalilan yang betul. Dengan usul fiqh juga usaha ijtihad menjadi mudah dalam mengeluarkan hokum yang sesuai dengan perkara-perkara baru yang berbangkit. Usul fiqh juga mempunyai adab-adabnya. Malahan, mufti mempunyai syarat-syaratnya. Ini kerana, penerangan kaedah-kaedah fatwa sesuatu yang sangat berat kerana ianya adalah hukum allah s.w.t.
Secara tidak langsung, usul fiqh menjaga dasar-dasar pendalilannya dan menyanggah kesamaran golongan yang menyeleweng. Maka, aqidah islam lebih terpelihara. Dalam pemeliharaan dalil-dalil ini, para mujtahid mengawal kaedah-kaedah perdebatan dan perbincangan selalunya terlebih dahulu merujuk kepada dalil-dalil yang sahih lagi muktabar. Malahan, usul fiqh juga tersurat dengan toleransi islam demi mengekalkan kesejahteraan, kemudahannya dan juga kebaikannya.

3.0       HUBUNG KAIT ANTARA ILMU FIQH, USUL FIQH DAN QAWA’ID FIQH SERTA APLIKASINYA


Rajah 1.0: hubungan antara ilmu fiqh, usul fiqh dan qawa’id fiqh
 


Berdasarkan rajah 1.0 diatas. Adalah, berkaitan dengan kaedah-kaeda usul fiqh. Perkataan qawa’id pada bahasa adalah asas. Usul fiqh pula merupakan ilmu yang membincangkan kaedah bagaimana penentuan suatu hukum syarak dilakukan. Daripada usul fiqh lahirnya hukum fiqh. Daripada hukum fiqh pula terbentuknya qawa’id fiqh.
Kaedah usul fiqh memuat pengisian tentang mengistimbaht hukum dari sumber aslinya iaitu Al-Quran dan al-sunnah. Dengan menggunakan pendekatan secara perbahasan. Sedangkan kaedah fiqh merupakan petunjuk perlaksanaan dalam mengistinbathkan hukum Islam. Namun kedua kaedah tersebut merupakan kaedah dalam mengistimbathkan suatu hukum, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling memerlukan, dalam sasarannya menetapkan hukum Islam terhadap mukallaf.
Sebagai contoh Surah Al-maidah ayat 3:
Ertinya:  diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi…. (Al-maidah :3)
Pada ayat diatas menunjukkan tentang keharaman memakan bangkai, darah, daging babi. dalam kaedah usul fiqh disebutkan bahawa:
الاصل فى النهي للتحر يم
Ertinya: “Asal pada larangan adalah haram.” 
Mengenai ini kaedah fiqh menjelaskan:
الحر يم له حكم ما هو حر يم له
Ertinya: “yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilinginya”.
Kaitan kaedah fiqh dengan kaedah usul diatas adalah sebagaimana diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, maka diharamkan pula untuk memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Apabila bangkai, darah, daging babi itu diperjualbelikan. maka, harga dari jual beli tersebut adalah haram hukumnya.
Begitu juga apabila lemak bangkai dijadikan minyak lalu minyak itu dijual kepada orang lain, maka jual beli tersebut menjadi haram hukumnya. Hal ini didasarkan kepada kaedah fiqh diatas bahawa pada hakikatnya yang dikelilingi adalah keharaman memakan bangkai, darah, daging babi. sedangkan yang mengelilinginya adalah menjual dan memanfaatkannya, hal ini diharamkan kerana hukum asalnya adalah haram.
Ilmu fiqh mempunyai hubungan erat dengan qawa’id al- fiqh kerana kaedah ilmu fiqh merupakan kunci berfikir dalam pengembangan dan pemilihan hukum fiqh. Dengan bantuan qawa’id fiqh semakin jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Secar tidak langsung dapat ditampung oleh syari’at Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya.
Menurut al-Baidhawy (w.685) dari kalangan ulama syafiiyyah, usul fiqh adalah:
معرفة دلا ئل الفقه اجمالا وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد
“pengetahuan secara meluas tentang dalil-dalil fiqh, kaedah penggunaannya, dan keadaan(syarat-syarat) orang yang menggunakannya.”
Definisi ini menekankan tiga objek kajian usul fiqh, iaitu:
Dalil (sumber hukum)
kaedah penggunaan dalil, sumber hukum, atau kaedah penggalian hukum dari sumbernya. Juga, Syarat-syarat orang yang berkebolehan dalam menggali (mengistimbath) hukum dan sumbernya.
Dengan demikian, usul fiqh adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan kaedah istimbath hukum dari dalil atau sumbernya. kaedah penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkebolehan seperti ulama yang muktabar.
Kemudian tujuan dari pada usul fiqh itu sendiri adalah untuk mengetahui jalan dalam mendapatkan hukum syara’ dan cara-cara untuk menginstimbatkan suatu hukum dari dalil-dalinya. Dengan menggunakan usul fiqh itu, seseorang dapat terhindar dari jurang taqlid.
Usul fiqh itu juga sebagai pemberi pegangan pokok atau sebagai pengantar dan sebagai cabang ilmu fiqh itu, berisikan antara lain teori-teori hukum baik berupa asas-asas hukum, dalil-dalil atau kaedah-kaedah usul fiqh yang harus digunakan untuk dapat memahami syari’at itu dengan baik.
Dapat dikatakan bahawa usul fiqh sebagai pengantar dari fiqah, memberikan alat atau sarana kepada fiqh dalam merumuskan, menemukan penilaian-penilaian syari’at dan peraturan-peraturannya dengan tepat.
Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fiqh. Jadi fiqh adalah hasil dari usul fiqh. Sebuah hukum fiqh tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya (nas al-Qur’an dan sunah) tanpa melalui usul fiqh. Ini sejalan dengan pengertian harfiah usul fiqh, iaitu dasar-dasar (landasan) fiqh.
Misalnya hukum wajib solat dan zakat yang diistimbath dari ayat Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi:
واقيموا الصلاة وءاتواالزكوة  .......
“dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat ...”

Firman Allah diatas berbentuk arahan yang menurut ilmu usul fiqh, arahan pada asalnya menunjukan wajib selama tidak ada dalil yang merubah ketentuan tersebut ( الاصل فى الامر للوجوب).
Menurut at-Thahanawi, qawa’id menunjukkan pengertian yang lebih kurang sama dengan pengertian dasar, qanun (undang-undang), dha’bit (catatan penting) dan maqasid (tujuan), yang secara umum menurut at-Taftazani kata kaidah menunjuk pada:
امر كلى منتبق على جميع جزئياته عند تعرف احكامها منه
“Ketentuan yang bersifat umum yang sesuai terhadap semua bahagian-bahagiannya yang bersifat terpisah, ketika hendak mengetahui ketentuan hukum yang bersifat terpisah tersebut daripadanya.”
menurut Abu al-Baqa’ al-Kafawi al-Hanafi:
قضية كلية من حيث استمالها بالقوة على احكام جزئيات موضوعها
“Qadhiyyah kulliyah (kedudukan yang bersifat umum) yang secara asalnya mencakupi semua ketentuan hukum yang bersifat juz’I yang berada dalam ruang lingkupnya”
Sementara al-jurjani mendefinisikan:
قضية كلية منتبقة على جميع  جزئياتها
Qadhiyyah kulliyah (kedudukan yang bersifat umum) yang dapat diterapkan kepada semua juz’iyyah nya”
Sedang menurut at-Taftazani:
حكم كلي ينتبق على جزئياته ليتعرف ااحكامها منهه
“Hukum yang bersifat kulli (umum) yang dapat diterapkan kepada semua juz’iyyahnya yang dari kaedah tersebut dapat diketahui hukum-hukumnya”
Ilmu fiqh mempunyai pengertiannya, bila kedua kata ini digabungkan menjadi qawa’id fiqh, maka ia menunjuk pengertian suatu cabang ilmu keislaman dengan definisi sebagai berikut:
Menurut Tajudin As-Subki:
الامر كلي الذى ينتبق على جزئياته كثيرة نفهم احكامها منها
“ketentuan yang bersifat umum yang dapat diterapkan kepada juz’iyyah yang banyak yang dengan ketentuan tersebut diketahui hukumnya”
Menurut Musthafa az-Zarqa:
اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دسستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة فى الحوادث التي تدخل تحت موضوعها
Qawa’id fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaedah tersebut”
Selanjutnya dua definisi menurut Ali Ahmad an-Nadawi:
حكم شرعي فى قضية اغلبية يتعرف منها احكام ما دخل تحتها
“Hukum syara’ dalam bentuk Qadhiyyah yang bersifat dominan yang dengan qadhiyyah tersebut dapat diketahui ketentuan hukum mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang berada di dalam ruang lingkupnya”
Definisi yang kedua iaitu:
اصول فقهية كلي يتضمن احكاما تشرعية عامة من ابواب متعددة  فى القضايا التي تدخل تحت موضوعه
“Dasar-dasar fiqh yang bersifat umum yang mengandungi hukum-hukum syara’ yang umum dalam berbagai bidang dalam bentuk qadhiyyah-qadhiyyah yang termasuk dalam ruang lingkupnya”
Dapat ditegaskan bahawa kenyataanya memang tidak ada satupun kaedah keilmuan islam yang tidak mengandungi pengecualian. Perbezaannya hanya terletak pada sedikit atau banyaknya pengecualian suatu kaedah disiplin ilmu dibanding dengan kaedah yang berlaku pada disiplin ilmu lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa imu qawa’id fiqh pada hakikatnya adalah sekumpulan kaedah-kaedah fiqh yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum yang didalamnya terkandung ketentuan-ketentuan hukum fiqh dalam berbagai bidang yang temasuk dalam ruang lingkupnya.
Fiqh membahas tentang bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun Islam dan hubungan antara manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu hubungan diantara Qawa’id al- fiqh dengan fiqh sangat erat sekali karena qawaid fiqh dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukallaf. Ini karena dalam menjalanklan hukum fiqh kadang-kadang mengalami halangannya. Misalnya kewajiban solat lima waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian seorang mukallaf dalam menjalankan kewajibannya mendapat halangan, contohnya beliau diancam bunuh, jika mengerjakan solat tepat pada waktunya. Dalam keadaan seperti ini, mukallaf tersebut boleh menunda solat dari waktunya kerana nyawanya terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan qawa’id fiqh, iaitu dengan menggunakan kaedah: ”الضرار يزال” bahaya wajib dihilangkan. Ini adalah salah satu perbezaan antara qawa’id usul dengan qawaid fiqh. Qawaid usuliyyah menkaji dalil hukum (nas al-Qur’an dan sunnah) dan hukum syarak, sedangkan qawa’id fiqh mengkaji perbuatan mukallaf dan hukum syarak.
Demikianlah hubungan antara fiqh, qawa’id fiqh, usul fiqh. Hukum syarak (fiqh) adalah hukum yang diistimbath dari nas al-Qur’an dan sunnah melalui pendekatan usul fiqh yang diantaranya menggunakan qawa’id usuliyyah. Hukum syarak (fiqh) yang telah diistimbath tersebut diikat oleh qawa’id fiqh, dengan maksud supaya lebih mudah difahami dan dikenal pasti.

4.0       KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PENYUSUNAN ILMU USUL FIQH HARI INI
Keadaan semasa yang kita alami menyaksikan ummat islam semakin mensia-siakan nusus syara’, dengan beralasankan ketidaksesuaiannya pada masa sekarang mereka membelakangkan al-quran dan al-sunnah dan menggantikannya dengan akal dan hawa nafsu ataupun kepentingan peribadi sebab paling kuat menyokong pendapat ini ialah dakwaan mereka bahawa nusus syara’ bercanggah dangan maslahah (al-raysuni, ahmad dan Muhammad jamal barut,2000). Oleh itu maslahah mesti diutamakan. Bagaimana kita hendak meyakinkan golongan ini bahawa satu-satunya rujukan dalam bagi segala perkara ialah nusus syara’. Bermula dari kaedah-kaedah istimbaht yang begitu berbagai dan terperinci sehinggalah kepada dalil-dalil hukum yang disepakati dan tidak disepakati. Semuanya cuba membuktikan bahawa hanya nusus syara’ yang boleh memberi bagi sebarang perkara lama atau baru. Istihsan contohnya adalah salah satu dalil hukum yang tidak disepakati, sekalipun ia secara zahirnya tidak bersandar kepada nas tetapi sebenarnya ia berdiri di atas tuntutan nas khas untuk berkecuali dari hukum syara’.
Pada zaman yang serba canggih ini manusia telah menobatkan akalnya sebagai raja yang berkuasa melakukan segala-galanya. Kepelbagaian hasil pemikiran akal yang kita Nampak hari ini menguatkan lagi dakwaan ini. Kita merasakan seolah-olah akal kita bebas melakukan apa sahaja terhadap dunia ini termasuklah agama. Fahaman ini jika diterima amat berbahaya terhadap kesucian agama kita. Ini tidaklah bermaksud menafikan serratus peratus peranan akal dalam memahami syara’ tetapi kita sewajarnya mengerti akal kita amat terbatas. Oleh itu kita berhajatkan satu garis sempadan yang jelas dalam membatasi ruang lingkup pemikiran akal manusia khasnya. Dalam perkara agama ada tiga pasang teori yang dibincangkan oleh ilmu usul fiqh berkemampuan menjadi garis sempadan ini. Iaitu: teori al-thubut dan al-taghayyur, teori al-ta’abbud dan al-ta’lil, dan teori al-qat’ dan al-zann. Bahagian pertama dari setiap pasangan teori ini mewakili kawasan yang dilarang akal dari memasukinya, manakala bahagian kedua adalah kawasan yang dibenarkan akal memasukinya dengan bersyarat. Apa yang kita sekarang akal manusia telah mula memasuki kawasan larangan ini, dan mengakibatkan ketidakharmonian system hukum islam. Contohnya, pada tahun 1961 presiden Tunisia, Al-habib Borqibah telah melarang penduduk islam negaranya daripada berpuasa Ramadhan demi menjaga ekonomi negara yang dikatakan termasuk di dalam jihad yang besar. (Al-raysuni, Al-ijtihad, 2000)
Di antara perkara yang ditangisi kehilangannya oleh ummat islam hari ini ialah pengamalan ijtihad. Sejak beberapa dekad lamanya ummat islam terhimpit di dalam cengkaman taqlid dan kesempitan berfikir. Kepesatan pembangunan ilmu yang pernah dimiliki dahulu telah terkubur. Suara-suara yang mengajak kearah menggilapkan kembali sinar ijtihad di akhir-akhir ini menunjukkan keinginan ummat islam untuk bangun semula seperti waktu silam. Untuk menyambut seruan ini dan alat untuk meneruskannya. Perbahasan yang penuh terperinci mengenai ijtihad telah terbentang luas di helaian-helaian buku usu fiqh, bahkan ia tela di sentuh oleh imam al-syafie di dalam kitabnya al-risalah. Beliau menyebut “dan daripadanya (Al-bayan) apa yang telah difardukan allah keatas makhluknya berijtihad di dalam menuntutnya”. Persediaan yang dimaksudkan di sini meliputi konsep sebenar ijtihad, prasyarat-prasyarat untuk memikul tanggung jawab ijtihad dan perkara-perkara yang diijtihadkan. Ini bermakna kita sewajarnya menjadikan penguasaan ilmu usul fiqh sebagai langkah pertama dalam usaha menghidupkan semula ijtihad pada masa kini.
Saban hari kita menggunakan hasil kecanggihan teknologi untuk menyokong kehidupan semasa kita. Kita merasakan kejanggalan untuk bersikap menerima terhadap kemampuan teknologi dalam membantu amalan ijtihad mendapatkan hukum. Rentetan daripada itu kita berasa aneh mendengar kenyataan bahawa perlunya pengamal ijtihad itu mengetahui dan mengikuti arus sains dan teknologi, dan menguasainya jikalau mampu mampu demi memastikan hukum yang terhasil berpijak di alam yang nyata. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi pernah menyuarakan perkara ini, kata beliau: “dan bagaimana seorang al-faqih muslim itu mampu untuk memberikan fatwa dalam permasalahan penguguran atau pemindahan janin atau penentuan jantina janin, dan selainnya daripada isu-isu baru sekiranya dia tidak memiliki pengetahuan yang ditemui oleh ilmu sains tentang sperma dan ovum, cara pencantuman sperma dan ovum, pembentukan sel-sel daripadanya, isu genetic dan factor-faktor warisan dan sebagainya…”(Al-Qaradhawi, 1985) ilmu usul iqh mendidik pengkajinya untuk bersikap terbuka dalam perkara ini, dan memberikannya ruang yang cukup luas dalam melakukan pengadaptasian ini. Beberapa orang ahli usul dengan terangnya memasukkan syarat memiliki ilmu pengetahuan semasa di dalam senarai syarat-syarat kelayakan ijtihad. Contohnya, fatwa pengharaman bahan makanan dan minuman yang dihasilkan melalui teknik bioteknologi yang diwartakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 12 Julai 1999 tidak mungkin berlaku tanpa mengendahkan pandangan ilmu sains.

5.0       KESIMPULAN
Kesimpulannya, ilmu usul fiqh adalah ilmu yang menghuraikan tentang kaedah yang dipakai oleh para imam mujtahid dan muktabar dalam menetapkan hukum syara dari nas yang bersumberkan al-quran dan al-sunnah. Berdasarkan nas pula, mereka mengambil illah yang menjadi landasan hukum serta mencari kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum syara’ yang dijelaskan dan diisyaratkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Ilmu usul Fiqh juga bererti suatu kumpulan kaedah metodologi yang menjelaskan bagi seorang mujtahid bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil syarak. Kaedah itu, boleh bersifat lafziyyah seperti dilalah suatu lafaz terhadap erti tertentu dan boleh bersifat maknawiyah seperti mengambil dan suatu illah dari nas serta cara yang paling tepat untuk penetapannya. Maka jelaslah bahawa ilmu usul fiqh merupakan pedoman yang tepat untuk memahami teks-teks perundangan di mana ilmu itu sendiri sangat mendalam dan boleh menjadi kaedah bagi seorang ahli hukum di samping dapat melatih dan mengembangkan kemampuannya dalam pengistimbahtan hukum-hukum.
(3045 patah perkataan)RUJUKAN
Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut (2000). al-ijtihad: al-nass, al-Waqi’, al-Maslahah. Beirut: Dar al-Fikr
Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide (Vol. 14). IIIT.
Ali, M. D. (1990). Asas-asas hukum Islam, hukum Islam I: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Rajawali Pers.
An-Nadwi, A. A. (2004). Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah. Damascus: Dar Al-Qalam, 6.
Jun, D. (2006). On Al-ijtihad and Cultural Innovation. Arab World Studies, 5, 008.
Masail al-fiqhiyah. Kencana, 2003.
Syafe’i, R. (1999). Ilmu Ushul Fiqih.
Shiddieqy, M. H. A. (1968). Pengantar Hukum Islam. Bulan Bintang.
Tripp, C. (2006). Islam and the moral economy: The challenge of capitalism. Cambridge University Press.
Al-Qaradhawi, Yusuf. (1985). Al-‘Ibadah fÊ al-IslÉm (15th edn.). Al-QÉhirah: Maktabah Wahbah.
Zahrah, M. A. (1999). Ushul fiqh. Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Zeidan, A. K. (1974). Al-Wajeez fi Sharh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah fi Ash-Shari’ah Al-Islamiyah. Beirut: Muasasat Al-Risalah. distintions among related terms, namely jurisprudential maxims, fundamentalistic maxims and jurisprudential canons. Professor Abdul Baki As-Safi is a translation theorist and practitioner. He has written two books on translation such as ‘Translation: Theory and Practice.

THE FORMULATION OF NATIONAL BIOTECHNOLOGY POLICY


           


The Formulation of National Biotechnology Policy


TABLE OF CONTENT

1.0     INTRODUCTION                                                                   3

2.0     NATIONAL BIOTECHNOLOGY POLICY                             4
          2.1     Evaluation on the role played by the main stakeholders
in the formulation and implementation of
National Biotechnology Policy                                      5

3.0     THE RATIONALE FOR A BOTTOM UP APPROACH IN
THE PUBLIC POLICY   PROCESS                                         8

4.0     CHALLENGES IN BOTTOM UP APPROACH                       13

5.0     CONCLUSIONS                                                                     16

          REFERENCES


1.0       INTRODUCTION
Malaysia is a country that is unique because it is a country that is derived from two regions of Peninsular Malaysia and Sabah and Sarawak. Malaysia is a country of different races, ethnicity, religion and culture that reflects the diversity of the country. Malaysia also does not deal with natural disasters that continue to produce and delegated much like petroleum, tin, and so forth. Therefore, Malaysia should have a policy not only to mobilize resources, but can reduce the gap between people and the region will further enhance the relationship between race and religion.

Public policy refers to the act by government to address certain problems affecting members of the public. Various governmental organizations formulate and implement public policy so as to address issues affecting the public. Besides, public administration defines the process of implementing public policy. Therefore, public policy fits quite well in the field of public administration; the study of public administration enables one to acquire knowledge on how to manage organizations, public policy analysis and solving public problems. Public administration involves professional experts for the development of sound public policies that can help in solving, easing or preventing the problems.

Public administration requires skills like budgeting, research and management, which are important in the implementation of government policy. A public administrator oversees the design and execution of government policies. Public policy is just one among the various pillars of public administration. Other pillars include human resource, statistics and ethics. The public administrators are legislators, mayors, public servants among others. This fits well in the agenda of public policy. For instance, a mayor seeks legislation on public policy and undertakes its implementation for the benefit of the general public.

This paper seeks to examine the policymaking process of National Biotechnology Policy, which is aimed to provide a structured guideline in developing the industry. This paper will also discuss the rationale of bottom up approach in the public policy process and the main challenges behind the bottom up approach.
2.0       NATIONAL BIOTECHNOLOGY POLICY
The emergence of new technologies such as the Information and Communication Technology (ICT), biotechnology and new material sciences have successfully altered the dynamics, composition and production patterns in the industrialized as well as developing nations (Chaturvedi & Rao, 2004). Biotechnology, in particular, will undoubtedly be the major technology of the twenty-first century. In fact, biotechnology is one of the fastest growing sectors in the world and is seen as a major area of investment and target for support by government worldwide (MOSTI, 2006). Over the past 55 years, biotechnology has supported many scientific discoveries and has become an integral component of the economies of many industrialized countries (Glassman & Sun, 2004). There are significant potential benefits to the nations committed to participating in the biotechnology industry, for instance, in term of higher crop yields, better healthcare and better economic returns (Daar et al., 2007).

Recognizing the potential contribution of biotechnology to the economy, many Asian countries, including Malaysia have begun to invest in the biotechnology industry. Although biotechnology can be considered as relatively a new industry in Malaysia, yet it has been identified as a potential engine of economic growth for the nation. Following the lead given by the development of Multimedia Super Corridor (MSC) which represents a successful investment in the ICT industry, biotechnology is considered as the next growth area in the industrial development for Malaysia (MOSTI, 2006). Hence, with the necessary motivations and great opportunities, biotechnology becomes the subject of public policy aspiration in Malaysia. However, a structured policy is vital as it becomes the key for the implementation of activities in this sector. With a clear direction and indication, the progress and growth of this sector is not only immeasurable but the success will then be proven relative. The Malaysian cabinet then entrusted the Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) to lead the drafting of an effective policy for this industry.


2.1       Evaluation on the role played by the main stakeholders in the formulation and implementation of National Biotechnology Policy
In general, the formulation of the National Biotechnology Policy can be divided into six phases – Problem Recognition; Appointment of Policy Agent; The Emergence of Policy Network; Interaction; Evaluation and Policy Outcome.

            2.1.1    Problem recognition
The policy initiation phase in the policy process can be extremely a complex one. It includes perceiving that a policy problem exists, identifying the problem context, determining the policy objectives and generating suitable policy agendas. According to Evans and Davies (1999), policy process begins with the recognition by policymakers of the existence problem which requires, due to contextual factors, pressing attention. The policy problems can be in the form of political interest, economic competition, or social need.

2.1.2    Appointment of policy agent
During the search process, an organization may come across a potential policy agent or policy consultant with specialist skills to develop the necessary political and knowledge resources to satisfy successful policy development (Khairiah, 2008). As MOSTI was entrusted to lead the drafting of the biotechnology policy, MOSTI engaged the Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) as the principle consultant to accomplish the given task in the best possible manner.

MIGHT is an independent and non-profit governmental organization that is responsible to enable consensus building and coordination for industry-government partnership in high technology such as biotechnology. It is a prominent organization and has strong international links.

2.1.3    The emergence of policy network
This stage in the process of policy making identifies the emergence of an information feeder network which is developed by the appointed policy consultant (Khairiah, 2008). In this case, it was MIGHT. The curiosity of the Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) as a client was increased through preliminary processes of contact. Thereafter, it is crucial for MIGHT to increase the volume and the detail of information for MOSTI by demonstrating the quality of their access to communication and knowledge network in order to facilitate the formulation of National Biotechnology Policy proposal.

2.1.4    Interaction
In this stage, policy consultants will often be expected to organize forums for exchange of ideas between the client and knowledge elites as well as relevant policy stakeholders (Evans, 1999). This may take a form of representatives of relevant stakeholders who have similar professional beliefs and standards of judgment as well as share common policy concerns (Khairiah, 2008).

Various contexts of interaction can be identified in this case study through which MIGHT, MOSTI and representatives from academia, non-governmental organizations and industrial players discussed issues of central importance in the formulation of National Biotechnology Policy. At least nine important meetings were held starting from the appointment of MIGHT as the official consultant until the official launch of the National Biotechnology Policy.

Figure 1: Chronology of Meetings between MIGHT, MOSTI, and Policy Stakeholders
Source: Malaysian Industry-Government Group for High Technology (2009)


            2.1.5    Evaluation
Once the client is satisfied with the degree of intelligence gathering that the consultants have engaged in, the process of evaluation will commence (Khairiah, 2008). The evaluation process is critical in determining that the elements such as policy objectives, structure, contents, and concepts are designed appropriately according to the needs of Malaysian setting.

2.1.6    Outcome
After the National Biotechnology Policy draft has been evaluated by MOSTI and the various government agencies and non-governmental organizations, Jamaludin Jarjis, the former Minister of MOSTI presented the policy draft to the Malaysian Cabinet. According to the Principal Assistant Secretary, Finance and Corporate Section, BIOTEK, the cabinet approved the policy draft in the first presentation itself without any amendment since the proposal has been reviewed several times earlier by the various government agencies and was deemed complete.
3.0       THE RATIONALE FOR A BOTTOM UP APPROACH IN THE PUBLIC POLICY PROCESS
The bottom-up theories emerged in the late seventies and early eighties as a major approach to policy implementation. Several studies showed that the top-down approach was not able to achieve their original objectives and policy statements. For example, although the New Economic Policy introduced in 1970 assumed that poverty would decrease by providing various tools such as subsidies to farmers and fisherman, many of them were still in poverty. In other words, if providing subsidies would lead to a decrease in poverty, then why did it not happen?

This could be because the policy was developed from a top-down approach and disregarded the complexity of putting policies into action. The top-down approach ignored the behavioral aspects of implementation and, more importantly, the key role played by implementers at the local level such as teachers in schools and local village heads in districts. Moreover, the bottom-up approach contends that if local bureaucrats are not allowed discretion in the implementations process with respect to local conditions, then the policy will likely fail (Matland, 1995).

Bottom-up theorists emphasize target groups and service deliverers, arguing that policy is made at the local level (Matland 1995). These scholars (e.g. Hjern and Hull 1982, Hanf 1982, Barrett and Fudge 1981, Elmore 1979) thus criticize top-down theorists for only taking into consideration the central decision-makers and neglecting other actors. The bottom-up approach, developed by Hanf, Hjern and Porter (1978), identifies the networks of actors who are involved in service delivery in one or more local areas and asks them about their goals, strategies, activities and contacts. It then uses the contacts in order to develop a networking technique to identify the local, regional and national actors involved in the planning, financing and execution of relevant governmental and non-governmental programs. This provides a mechanism for moving from local actors and decision-makers such as teachers or doctors up to the top policy-makers in both the public and private sectors (Sabatier 2005). In terms of policy areas, bottom-uppers examine policies with greater uncertainty in the policy (Matland 1995).
Bottom-up designers begin their implementation strategy formation with the target groups and service deliverers, because they find that the target groups are the actual implementers of policy (Matland, 1995). Moreover, bottom-uppers contend that if local bureaucrats [implementers] are not allowed discretion in the implementation process with respect to local conditions, then the policy will “likely fail” (Matland, 1995). Accordingly, goals, strategies, and activities must be deployed with special attention to the people the policy will directly impact. Thus, evaluation based upon the street-level bureaucrat would be the best practice (Matland, 1995). For example, Matland discussed Hjern’s findings that central initiatives poorly adapted to local conditions failed, and, that success depended greatly on the local implementer’s ability to adapt to local conditions.

Discretion by agents is the underlying premise of the bottom-up approach (Elder, Lecture, 2011). Discretion may be a very good thing, especially when it uses expertise of people impacted by the policy to increase the likelihood of success and approbation. In bottom-up, one size doesn’t fit all cases, and so discretion may enable implementers to activate more useful practices or to ignore policy that will hamper the goal of the program. For example, the safe water drinking act became prohibitively expensive for smaller water systems. Of the 350,000 municipal water systems in Malaysia., only the conglomerates had the financial resources to quickly live up to the law without federal / state aid. However, the size of the water systems meant that a visit from a regulator was unlikely, so the great financial burden that would have occurred with a visit from a regulator was ignored. On the other hand, a regulator using the bottom-up approach in Chicago may overlook minor code violations for a bribe—since the mom and pop shop is out of code but is not a real threat to safety. The bottom-up model is thus a challenge to administration due to the reality of delegated authority, to the discretion allowed to different agents, which invariably causes a measurable variance of goal achievement. The bottom-up approach thus creates ambiguous goals.

Bottom-uppers are at times guilty of two criticisms. First, street-level bureaucrats are usually not accountable to the people. In this case, the local agents may intentionally subvert the elected officials’ policy goals and engage personal sub goals (Matland, 1995). Second, bottom-uppers ignore the fact that many policies are created in a top-down manner, and likely in a manner which reinforces top-down authority. For example, Matland describes Sabatier’s analysis of environmental regulation in the United States, whereas the federal designers of the federal act integrated the necessary clauses to allow for class and individual lawsuits (150). Overtime, it was these lawsuits that adjusted the rule-of-law, not the local implementers.

DeLeon and DeLeon (2001) find that bottom-uppers are more likely to be reflective of community interests, while top-downers are more likely to impose policy narrowly upon focused interest groups. They conclude that bottom-up implementation is “more realistic and practical” and much more “democratic” than the top-down approach. Further, if the policy is indeed meant to coerce people’s behavior, then the bottom-up approach may go beyond informing people of the proposed legislative action to manipulate behavior. In fact, bottom-uppers may garner the consent of the target group before their representatives’ vote for the law.

Citizen e-participating is one of good example of bottom-up approach in public policy process in Malaysia. Figure 2 shows the general overview of public policy formulation in Malaysia and figure 3 shows how the bottom-up approach through e-participating works in formulating public policy.


Figure 2: General overview of public policy formulation process in Malaysia
Figure 3: E-participation framework for public policy formulation

4.0       CHALLENGES IN BOTTOM UP APPROACH
The bottom up-up approach is not free from challenges. Among the main challenges faced by public administrators in the policy formulation and implementation by using bottom-up approach is as follows:

Ego dimension of politicians: The ego of most politicians in Malaysia leads to the twist and turns of policies usually for political survival and perpetuation of party interest. There is needless policy change if not abandonment. New governments come into office and fail to continue with the policies started by the previous opposition government. In rare cases, the best they can do is to change the name of the policy or enlarge it to cover other extraneous societal issues.

On the other hand, politicians in their effort to quickly satisfy the demands of the people formulate policies that provide short-lived solutions and fail to address the actual problem in the long run. The winning of elections is held as more important than the sustainability of policies and the attainment of their core goals (Makinde, 2005).

Bribery and corruption: Bribery and corruption sometimes become problem in bottom-up approach. In the policy setting, it accounts for most of the difficulties faced at the implementation stage. Policy actors both at the top level and at the field syphon financial resources to satisfy themselves. Agents and institutions put in place to ensure accountability are also bribed to falsify their reports and massage their probing. In the end, the system is weakened and the formulated policies are unable to achieve their stated goals (Makinde, 2005).

Narrow View in Policy Formulation: Policy formulators using the bottom-up approach focus on very few variables that influence the problem identified. In most cases, they focus on only the political and economic variables failing to include the social, administrative and external environmental variables. Hence, right from the start, the policy is formulated with deficiencies (Makinde, 2005).

Lack of participation by the target group: participation is when the target group which the policy is meant for is given much room to contribute in policy formulation and implementation. However, in Malaysia the target group is usually left out at the policy formulation stage. Only high officials of government and policy actors are made to participate. The policy so defined therefore fails to be client-oriented and gets out of touch from the local people. Ownership of the policy becomes difficult (Makinde, 2005).

Time Required. One of the main problems encountered to the bottom-up process is the amount of time it consumes. In case of financial policy, first of all, individual managers have to create their own budgets, taking into consideration past budgets and spending during the integration of cost projections for the next year. Then, upper-level managers and executives have to review all the budgets submitted by the managers, and also to sum them in order to find out totals. The next phase is the approval or feedback that requires recalculations, meaning that the whole process can repeat itself several times before a final form of a budget is approved.

Lack of Expertise. In this form of policy making, the responsible for policy is likely to have enough experience in policy domain and some confidence working with financial resource allocation. However, a bottom-up approach required managers, who detain professional positions based on their specialized skills in specific fields, to perform the same administrative tasks as those that deals with this kind of skills. Even though there are managers who excellent motivate their teams and specialized in one particular field of business, they could not find cost savings and also estimate expenditures as well as someone else who work all day long with these figures or is higher in the organization.

Lack of Context. Bottom-up process ask stakeholders to elaborate policy without the benefit of context within the issues. stakeholders could have some information about other policy activities but a bit amount of knowledge about main strategic goals and financial objectives for the policy overall. Instead, stakeholders elaborate their main issues in separation or without guidelines from their top order, working to ensure for own structures needs but missing out on what's best for the country as an entity.
In general, the disadvantages of bottom-up approach can be identified as:

a)      The main fault of the approach is that it gives too much autonomy and power to lower-level bureaucrats. This might lead to the lower-level officials misusing their power and deviations in policy implementation or even complete overhaul of policies at the local level.
b)      The street-level bureaucrats are not politicians and therefore do not have to be accountable to the people, should the policies the implement go wrong. They may also thwart the elected officials’ policy intentions and have their own agendas to pursue at the local level.
c)      Policies can be made by local bureaucrats with total disregard to the fact that policies should be made by elected representatives.
d)      The lower level bureaucrats may actually not have much discretion with respect to policy implementation because the way that some policies are structured.
e)      Finally, it is impossible to control lower-level bureaucratic behavior by providing or withholding resources necessary for implementation by top-level policy makers.
5.0       CONCLUSIONS
This paper generates insights that may help develop better understanding of public policy making in Malaysia, in particular the National Biotechnology Policy. Two observations that can be made from the National Biotechnology Policy formulation process in Malaysia are highlighted here. Firstly, policymakers in developing countries like Malaysia often assume central roles in initiating, shaping and pursuing public policies. They are frequently the most important actors in propelling issues and problems into agenda for government action. Secondly, a well mobilized policy consultants and policy network may make a critical difference in ensuring a successful adoption and implementation of the policy proposal in a multiracial country like Malaysia.

Selecting an appropriate approach to use as the most appropriate approach to formulate and implement a public policy should be determined by reference to the need and suitability issues to be assessed.

Bottom-up approach recognizes that individuals at subordinate levels are likely to play an active part in implementation and may have some discretion to reshape objectives of the policy and change the way it is implemented.  The bottom-up approach sees policy implementation is an interactive process involving policy makers, implementers from various levels of government, and other actors. Policy may change during implementation.

There is no conclusion as to whether the top-down or bottom-up approach to implementation is better. What can be concluded is that both approaches provide valuable information to the implementation process and have their individual strength and weakness.


ATTACHMENT

REFERENCES
Chaturvedi, S. and Rao, S.R. (2004). Biotechnology and Development: Challenges and Opportunities for Asia. New Delhi: Academic Foundation.

Daar, A.S., Berndtson, K., Persad, D.L. & Singer, P.A. (2007). How can developing countries harness biotechnology to improve health? BMC Public Health.

deLeon and deLeon, “What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach,” Journal of Public Administration Research and Theory, 12, 4 (2002), pp. 467-492.

Evans, M. & Davies, J. (1999). Understanding Policy Transfer: A Multi-level, Multi-Disciplinary Perceptive. Public Administration.

Glassman, R.H. & Sun, A.Y. (2004). Biotechnology: Identifying advances from the hype. Nature Reviews Drug Discovery.

Hanf, K., Hjern, B. and Porter, D. (1978), ‘Local networks of manpower training in the Federal Republic of Germany and Sweden’, in K. Hanf and F. Scharpf (eds), Interorganisational Policy Making: Limits to Coordination and Central Control, London: Sage.

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The Ambiguity Conflict model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory.

Makinde, T. (2005). “Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience”. Department of Public Administration, ObafemiAwolowo University, Ile-Ife, Nigeria.

MOSTI. (2006). National Biotechnology Policy: Biotechnology for Wealth Creation and Social Well-being. Malaysia: Ministry of Science, Technology and Innovation.

Sabatier, P. (2005), ‘From policy implementation to policy change: a personal odyssey’, in A. Gornitzka, M. Kogan and A. Amaral (eds), Reform and change in higher education: analyzing policy implementation, Dordrecht: Springer.


Biar Kami Bantu Anda

Hubungi Kami
Sarah
+60182765083
KUALA LUMPUR